صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by NacitaTV (185)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Long Chase (Xia shi hang)
(1971)
TV   0 comments 1 received 18
2/13/2018
Malay The Long Chase (Xia shi hang)
(1971)
TV   0 comments 1 received 18
2/13/2018
Indonesian The Long Chase (Xia shi hang)
(1971)
TV   0 comments 1 received 21
2/13/2018
Malay Judgement of an Assassin
(1977)
TV   0 comments 1 received 20
2/13/2018
English Judgement of an Assassin
(1977)
TV   0 comments 1 received 27
2/13/2018
Indonesian Judgement of an Assassin
(1977)
TV   0 comments 2 received 26
2/13/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 38
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 61
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 79
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 96
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 132
2/4/2018
English Six Flying Dragons (육룡이 나르샤 / Yookryongi Nareushya)
(2015)
TV   0 comments 1 received 15
9/15/2017
Malay Six Flying Dragons (육룡이 나르샤 / Yookryongi Nareushya)
(2015)
TV   0 comments 1 received 13
9/15/2017
Indonesian Six Flying Dragons (육룡이 나르샤 / Yookryongi Nareushya)
(2015)
TV   0 comments 1 received 14
9/15/2017
Indonesian Desperate Housewives - Eighth Season
(2011)
TV   0 comments 1 received 19
9/8/2017
Indonesian Desperate Housewives - Eighth Season
(2011)
TV   0 comments 1 received 14
9/8/2017
Indonesian Desperate Housewives - Eighth Season
(2011)
TV   0 comments 1 received 15
9/8/2017
Indonesian Chicago Justice - First Season
(2017)
TV   0 comments 1 received 32
8/19/2017
Indonesian Chicago Justice - First Season
(2017)
TV   0 comments 1 received 45
8/19/2017
Indonesian Chicago Justice - First Season
(2017)
TV   0 comments 1 received 48
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 58
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 64
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 60
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 62
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 72
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 95
8/19/2017
Vietnamese The Angry Birds Movie
(2016)
TV   1 comments 1 received 36
8/19/2017
Indonesian The Angry Birds Movie
(2016)
TV   0 comments 1 received 97
8/19/2017
Malay My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 75
6/5/2017
English My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 80
6/5/2017
Indonesian My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 66
6/5/2017
Malay My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 78
6/5/2017
Indonesian My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 76
6/5/2017
English My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 91
6/5/2017
English My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 2 received 274
5/29/2017
Malay My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 126
5/29/2017