صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by NacitaTV (185)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Long Chase (Xia shi hang)
(1971)
TV   0 comments 1 received 17
2/13/2018
Malay The Long Chase (Xia shi hang)
(1971)
TV   0 comments 1 received 17
2/13/2018
Indonesian The Long Chase (Xia shi hang)
(1971)
TV   0 comments 1 received 20
2/13/2018
Malay Judgement of an Assassin
(1977)
TV   0 comments 1 received 19
2/13/2018
English Judgement of an Assassin
(1977)
TV   0 comments 1 received 23
2/13/2018
Indonesian Judgement of an Assassin
(1977)
TV   0 comments 2 received 22
2/13/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 33
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 53
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 67
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 80
2/4/2018
Indonesian House M.D. - First Season
(2004)
Web   1 comments 1 received 112
2/4/2018
English Six Flying Dragons (육룡이 나르샤 / Yookryongi Nareushya)
(2015)
TV   0 comments 1 received 13
9/15/2017
Malay Six Flying Dragons (육룡이 나르샤 / Yookryongi Nareushya)
(2015)
TV   0 comments 1 received 11
9/15/2017
Indonesian Six Flying Dragons (육룡이 나르샤 / Yookryongi Nareushya)
(2015)
TV   0 comments 1 received 11
9/15/2017
Indonesian Desperate Housewives - Eighth Season
(2011)
TV   0 comments 1 received 14
9/8/2017
Indonesian Desperate Housewives - Eighth Season
(2011)
TV   0 comments 1 received 10
9/8/2017
Indonesian Desperate Housewives - Eighth Season
(2011)
TV   0 comments 1 received 12
9/8/2017
Indonesian Chicago Justice - First Season
(2017)
TV   0 comments 1 received 28
8/19/2017
Indonesian Chicago Justice - First Season
(2017)
TV   0 comments 1 received 41
8/19/2017
Indonesian Chicago Justice - First Season
(2017)
TV   0 comments 1 received 42
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 50
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 53
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 52
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 54
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 60
8/19/2017
Indonesian Body of Proof - First Season
(2012)
TV   0 comments 1 received 76
8/19/2017
Vietnamese The Angry Birds Movie
(2016)
TV   1 comments 1 received 31
8/19/2017
Indonesian The Angry Birds Movie
(2016)
TV   0 comments 1 received 89
8/19/2017
Malay My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 70
6/5/2017
English My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 77
6/5/2017
Indonesian My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 62
6/5/2017
Malay My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 74
6/5/2017
Indonesian My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 69
6/5/2017
English My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 89
6/5/2017
English My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 2 received 271
5/29/2017
Malay My Sassy Girl (Yeopgijeogin Geunyeo / 엽기적인 그녀)
(2017)
TV   0 comments 1 received 122
5/29/2017