صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Luis-subs (5741)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 72
19 hours ago
English The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   0 comments 0 received 37
19 hours ago
English Mandy
(2018)
Blu-ray   1 comments 5 received 153
2 days ago
English Mandy
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 59
2 days ago
English Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 0 received 51
2 days ago
English Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 0 received 28
2 days ago
English Slender Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 313
3 days ago
English Slender Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 431
3 days ago
English The Happy Prince
(2018)
Blu-ray   1 comments 3 received 178
5 days ago
English The Happy Prince
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 88
5 days ago
English The Meg
(2018)
Web   1 comments 3 received 1,119
5 days ago
English The Meg
(2018)
Web   0 comments 5 received 591
5 days ago
English Down a Dark Hall
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 159
7 days ago
English Down a Dark Hall
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 213
7 days ago
English I Think We're Alone Now
(2018)
Blu-ray   1 comments 4 received 235
7 days ago
English I Think We're Alone Now
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 102
7 days ago
English Reprisal
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 185
8 days ago
English Reprisal
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 145
8 days ago
English Sorry to Bother You
(2018)
Blu-ray   1 comments 5 received 484
9 days ago
English Sorry to Bother You
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 303
9 days ago
English Born of Fire
(1987)
Blu-ray   0 comments 1 received 123
9 days ago
English Born of Fire
(1987)
Blu-ray   0 comments 0 received 49
9 days ago
English Constantine: City of Demons
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 2,989
10 days ago
English Constantine: City of Demons
(2018)
Blu-ray   0 comments 8 received 1,606
10 days ago
English Sick for Toys
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 242
12 days ago
English Sick for Toys
(2018)
Blu-ray   0 comments 1 received 144
12 days ago
English Ski School
(1990)
Blu-ray   0 comments 0 received 137
12 days ago
English Ski School
(1990)
Blu-ray   0 comments 0 received 84
12 days ago
English Freedom Fighters: The Ray
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 317
12 days ago
English Freedom Fighters: The Ray
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 290
12 days ago
English Ant-Man and the Wasp
(2018)
Blu-ray   1 comments 15 received 2,284
15 days ago
English Ant-Man and the Wasp
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,213
15 days ago
English The Hollow Child
(2017)
Blu-ray   0 comments 2 received 245
15 days ago
English The Hollow Child
(2017)
Blu-ray   0 comments 1 received 186
15 days ago
English The Darkest Minds
(2018)
Web   1 comments 4 received 1,582
16 days ago
English The Darkest Minds
(2018)
Web   0 comments 1 received 1,183
16 days ago