صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Luis-subs (5768)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Blindspotting
(2018)
Blu-ray   0 comments 11 received 1,699
11/10/2018
English Blindspotting
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 686
11/10/2018
English The Meg
(2018)
Blu-ray   1 comments 8 received 1,013
11/2/2018
English The Meg
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 797
11/2/2018
English Incredibles 2
(2018)
Blu-ray   1 comments 11 received 1,040
11/1/2018
English Primal Rage
(2018)
Blu-ray   1 comments 6 received 596
11/1/2018
English Primal Rage
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 435
11/1/2018
English They Live
(1988)
Blu-ray   0 comments 4 received 498
10/30/2018
English They Live
(1988)
Blu-ray   0 comments 3 received 177
10/30/2018
English The Fog
(1980)
Blu-ray   0 comments 3 received 310
10/30/2018
English The Fog
(1980)
Blu-ray   0 comments 2 received 95
10/30/2018
English Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,005
10/29/2018
English Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 882
10/29/2018
English Edie
(2018)
Blu-ray   1 comments 3 received 816
10/27/2018
English Edie
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 398
10/27/2018
English Scorpion King: Book of Souls
(2018)
Blu-ray   0 comments 10 received 1,777
10/27/2018
English Scorpion King: Book of Souls
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,357
10/27/2018
English Running Wild
(2017)
Blu-ray   0 comments 6 received 870
10/27/2018
English Deep
(2017)
Blu-ray   0 comments 4 received 1,844
10/27/2018
English Evil Dead II (Evil Dead 2: Dead by Dawn)
(1987)
Blu-ray   0 comments 1 received 201
10/27/2018
English Evil Dead II (Evil Dead 2: Dead by Dawn)
(1987)
Blu-ray   0 comments 0 received 98
10/27/2018
English Our House
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 1,329
10/27/2018
English Our House
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 774
10/27/2018
English The Devil's Doorway
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 741
10/26/2018
English The Devil's Doorway
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 549
10/26/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   1 comments 7 received 530
10/24/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 172
10/24/2018
English The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,214
10/18/2018
English The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 402
10/18/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   1 comments 9 received 609
10/17/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 234
10/17/2018
English Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 2 received 733
10/16/2018
English Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 2 received 335
10/16/2018
English Slender Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 770
10/16/2018
English Slender Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 896
10/16/2018
English The Happy Prince
(2018)
Blu-ray   1 comments 4 received 567
10/14/2018