صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Luis-subs (5768)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Blindspotting
(2018)
Blu-ray   0 comments 9 received 1,196
11/10/2018
English Blindspotting
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 474
11/10/2018
English The Meg
(2018)
Blu-ray   1 comments 7 received 907
11/2/2018
English The Meg
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 702
11/2/2018
English Incredibles 2
(2018)
Blu-ray   1 comments 10 received 927
11/1/2018
English Primal Rage
(2018)
Blu-ray   1 comments 6 received 489
11/1/2018
English Primal Rage
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 345
11/1/2018
English They Live
(1988)
Blu-ray   0 comments 4 received 305
10/30/2018
English They Live
(1988)
Blu-ray   0 comments 3 received 114
10/30/2018
English The Fog
(1980)
Blu-ray   0 comments 3 received 218
10/30/2018
English The Fog
(1980)
Blu-ray   0 comments 2 received 74
10/30/2018
English Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 748
10/29/2018
English Teen Titans Go! To the Movies
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 667
10/29/2018
English Edie
(2018)
Blu-ray   1 comments 3 received 694
10/27/2018
English Edie
(2018)
Blu-ray   0 comments 2 received 331
10/27/2018
English Scorpion King: Book of Souls
(2018)
Blu-ray   0 comments 10 received 1,520
10/27/2018
English Scorpion King: Book of Souls
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 1,170
10/27/2018
English Running Wild
(2017)
Blu-ray   0 comments 5 received 766
10/27/2018
English Deep
(2017)
Blu-ray   0 comments 3 received 1,640
10/27/2018
English Evil Dead II (Evil Dead 2: Dead by Dawn)
(1987)
Blu-ray   0 comments 1 received 117
10/27/2018
English Evil Dead II (Evil Dead 2: Dead by Dawn)
(1987)
Blu-ray   0 comments 0 received 63
10/27/2018
English Our House
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 1,050
10/27/2018
English Our House
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 662
10/27/2018
English The Devil's Doorway
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 609
10/26/2018
English The Devil's Doorway
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 451
10/26/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   1 comments 6 received 373
10/24/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 124
10/24/2018
English The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 913
10/18/2018
English The Darkest Minds
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 332
10/18/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   1 comments 9 received 512
10/17/2018
English Mandy
(2018)
Blu-ray   0 comments 4 received 189
10/17/2018
English Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 2 received 563
10/16/2018
English Halloween (1)
(1978)
Blu-ray   0 comments 1 received 244
10/16/2018
English Slender Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 5 received 718
10/16/2018
English Slender Man
(2018)
Blu-ray   0 comments 6 received 843
10/16/2018
English The Happy Prince
(2018)
Blu-ray   1 comments 3 received 436
10/14/2018