صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by tedi (1652)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 113
4 days ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 140
4 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 4 received 354
5 days ago
English MasterChef Junior - فصل هفتم
(2013)
Web   0 comments 0 received 146
5 days ago
English MasterChef Junior - فصل هفتم
(2013)
Web   0 comments 0 received 144
5 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   3 comments 29 received 3,576
6 days ago
Indonesian Black Lightning - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 4 received 79
6 days ago
English Black Lightning - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 0 received 18
6 days ago
Nepali Hotel For Dogs
(2009)
Blu-ray   0 comments 0 received 5
9 days ago
Nepali G.I. Joe: The Rise of Cobra
(2009)
Blu-ray   0 comments 0 received 5
9 days ago
English Arrow - فصل هفتم
(2018)
Web   0 comments 0 received 39
9 days ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 142
9 days ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 33
9 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 8 received 1,165
9 days ago
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 384
10 days ago
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 181
10 days ago
Indonesian Lawyer Lawyer (Suen sei cho / 算死草)
(1997)
Blu-ray   0 comments 2 received 62
19 days ago
English Lawyer Lawyer (Suen sei cho / 算死草)
(1997)
Blu-ray   0 comments 0 received 26
19 days ago
Indonesian Black Lightning - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 4 received 108
21 days ago
Chinese BG code One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 9
21 days ago
Vietnamese One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
21 days ago
Thai One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 15
21 days ago
Sinhala One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
21 days ago
Burmese One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
21 days ago
Malay One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 19
21 days ago
Cambodian/Khmer One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
21 days ago
Indonesian One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 48
21 days ago
English One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 23
21 days ago
Bengali One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 18
21 days ago
Chinese BG code Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
22 days ago
Vietnamese Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 12
22 days ago
Thai Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 10
22 days ago
Sinhala Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 6
22 days ago
Cambodian/Khmer Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
22 days ago
Indonesian Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 1 received 35
22 days ago
Hindi Gravity
(2013)
Blu-ray   0 comments 0 received 10
22 days ago