صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by tedi (1659)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 98
18 hours ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
TV   0 comments 1 received 87
2 days ago
English The Flash - Fifth Season
(2018)
TV   0 comments 0 received 460
2 days ago
English The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 113
2 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 2 received 281
2 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
TV   0 comments 26 received 2,732
3 days ago
English The Flash - Fifth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 662
4 days ago
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 127
8 days ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 198
9 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 5 received 465
9 days ago
English MasterChef Junior - فصل هفتم
(2013)
Web   0 comments 0 received 165
9 days ago
English MasterChef Junior - فصل هفتم
(2013)
Web   0 comments 0 received 168
9 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   3 comments 32 received 4,118
10 days ago
Indonesian Black Lightning - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 5 received 97
11 days ago
English Black Lightning - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 0 received 21
11 days ago
Nepali Hotel For Dogs
(2009)
Blu-ray   0 comments 0 received 5
13 days ago
Nepali G.I. Joe: The Rise of Cobra
(2009)
Blu-ray   0 comments 0 received 6
13 days ago
English Arrow - فصل هفتم
(2018)
Web   0 comments 0 received 49
13 days ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 174
13 days ago
Malay The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 0 received 38
13 days ago
Indonesian The Flash - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 9 received 1,334
13 days ago
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 441
14 days ago
English Grey's Anatomy - Fifteenth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 227
14 days ago
Indonesian Lawyer Lawyer (Suen sei cho / 算死草)
(1997)
Blu-ray   0 comments 2 received 66
24 days ago
English Lawyer Lawyer (Suen sei cho / 算死草)
(1997)
Blu-ray   0 comments 0 received 29
24 days ago
Indonesian Black Lightning - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 5 received 116
25 days ago
Chinese BG code One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 9
25 days ago
Vietnamese One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 13
25 days ago
Thai One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 15
25 days ago
Sinhala One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 8
25 days ago
Burmese One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 14
25 days ago
Malay One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 21
25 days ago
Cambodian/Khmer One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 7
25 days ago
Indonesian One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 53
25 days ago
English One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 31
25 days ago
Bengali One Punch Man
(2015)
Blu-ray   0 comments 0 received 19
25 days ago