صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by Bandar1 (690)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
Indonesian Brothers' Nest
(2018)
Web   0 comments 2 received 38
3 hours ago
Indonesian 14 Cameras
(2018)
Blu-ray   0 comments 3 received 139
1 days ago
Indonesian Better Start Running
(2018)
Web   1 comments 9 received 290
1 days ago
Indonesian I Still See You
(2018)
Web   1 comments 15 received 947
2 days ago
Indonesian Look Away
(2018)
Web   1 comments 12 received 1,502
2 days ago
Indonesian 22 Chaser
(2018)
Web   2 comments 11 received 482
3 days ago
Indonesian Knuckleball
(2018)
Web   2 comments 8 received 69
3 days ago
Indonesian Summer of 84
(2018)
Blu-ray   0 comments 16 received 1,468
3 days ago
Indonesian Warning Shot
(2018)
Web   3 comments 8 received 181
4 days ago
Indonesian Apotheosis
(2018)
Web   1 comments 7 received 127
5 days ago
Indonesian Between Worlds
(2018)
Blu-ray   1 comments 14 received 2,282
5 days ago
Indonesian The Happy Prince
(2018)
Web   1 comments 11 received 466
6 days ago
Indonesian Terrortory 2
(2018)
Web   1 comments 10 received 383
6 days ago
Indonesian Ride
(2018)
Web   1 comments 14 received 576
7 days ago
Indonesian Malevolent
(2018)
Web   2 comments 18 received 1,306
9 days ago
Indonesian Await Further Instructions
(2018)
Web   0 comments 14 received 1,007
9 days ago
Indonesian Arizona
(2018)
Blu-ray   2 comments 12 received 1,328
9 days ago
Indonesian Housewife
(2017)
Web   0 comments 10 received 290
10 days ago
Indonesian Alterscape
(2017)
Web   1 comments 12 received 285
10 days ago
Indonesian Strange Nature
(2018)
Web   0 comments 13 received 528
11 days ago
Indonesian 3: An Eye For An Eye
(2018)
Web   3 comments 12 received 185
11 days ago
Indonesian Cynthia
(2018)
Web   1 comments 8 received 106
12 days ago
Indonesian High Resolution
(2018)
Web   2 comments 19 received 465
13 days ago
Indonesian Ghost Source Zero
(2017)
Web   0 comments 11 received 446
13 days ago
Indonesian Molly
(2017)
Web   0 comments 16 received 940
14 days ago
Indonesian Eighth Grade
(2018)
Blu-ray   2 comments 51 received 3,066
16 days ago
Indonesian First Light
(2018)
Web   0 comments 25 received 1,404
16 days ago
Indonesian The Outer Wild
(2018)
Web   1 comments 14 received 1,089
16 days ago
Indonesian Black 47
(2018)
Web   0 comments 36 received 5,183
16 days ago
Indonesian Leave No Trace
(2018)
Blu-ray   5 comments 43 received 4,047
17 days ago
Indonesian Best F(r)iends Volume 1
(2017)
Web   0 comments 8 received 158
17 days ago
Indonesian In Between Seasons (Hwanjeolgi / 환절기)
(2018)
Web   3 comments 9 received 172
17 days ago
Indonesian Izzy Gets the F*ck Across Town
(2018)
Web   1 comments 10 received 211
18 days ago
Indonesian Eighth Grade
(2018)
Web   4 comments 40 received 3,009
18 days ago
Indonesian Leave No Trace
(2018)
Web   2 comments 39 received 3,439
19 days ago
Indonesian Nightclub Secrets
(2018)
Web   2 comments 12 received 706
19 days ago