صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by GhostRider666 (2286)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   1 comments 3 received 563
16 hours ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   0 comments 1 received 377
16 hours ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,950
1 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 2,877
1 days ago
English The Blacklist - Sixth Season
(2019)
Web   0 comments 2 received 1,067
3 days ago
English The Blacklist - Sixth Season
(2019)
Web   0 comments 4 received 836
3 days ago
English MacGyver - Third Season
(2018)
Web   0 comments 2 received 579
3 days ago
English MacGyver - Third Season
(2018)
Web   0 comments 3 received 311
3 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   1 comments 4 received 1,220
7 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   0 comments 1 received 850
7 days ago
English The Good Doctor (US) - فصل دوم
(2018)
TV   0 comments 3 received 3,899
7 days ago
English The Good Doctor (US) - فصل دوم
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,792
7 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 5,034
8 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 2,547
8 days ago
English American Gods - فصل دوم
(2019)
Web   0 comments 1 received 1,673
9 days ago
English American Gods - فصل دوم
(2019)
Web   0 comments 4 received 1,221
9 days ago
English Blindspot - فصل چهارم
(2018)
TV   2 comments 5 received 2,474
10 days ago
English Blindspot - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,711
10 days ago
English Gotham - Fifth Season
(2019)
Web   0 comments 3 received 1,227
11 days ago
English Gotham - Fifth Season
(2019)
Web   0 comments 9 received 1,584
11 days ago
English Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   0 comments 5 received 5,303
14 days ago
English Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   0 comments 10 received 3,474
14 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   1 comments 4 received 1,598
14 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   0 comments 3 received 889
14 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 5 received 2,470
15 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 5 received 4,095
15 days ago
English Supergirl - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 4 received 3,517
16 days ago
English Supergirl - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 10 received 3,060
16 days ago
English How to Get Away with Murder - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 3,749
18 days ago
English How to Get Away with Murder - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 2 received 2,854
18 days ago
English The Gifted - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 3 received 2,116
20 days ago
English The Gifted - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 3 received 1,107
20 days ago
English The Gifted - فصل دوم
(2018)
TV   0 comments 1 received 399
20 days ago
English The Gifted - فصل دوم
(2018)
TV   0 comments 3 received 239
20 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 2,763
22 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
Web   0 comments 5 received 1,971
22 days ago