صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

« بازگشت به profile

Subtitles by GhostRider666 (2290)

Language Title Type H.I. Comments Ratings Downloads Date
English Blindspot - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 1 received 783
16 hours ago
English Blindspot - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 2 received 643
16 hours ago
English The Blacklist - Sixth Season
(2019)
TV   1 comments 3 received 3,137
1 days ago
English The Blacklist - Sixth Season
(2019)
TV   0 comments 1 received 2,449
1 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   1 comments 3 received 1,120
4 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   0 comments 2 received 689
4 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 6 received 2,523
5 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 3,705
5 days ago
English The Blacklist - Sixth Season
(2019)
Web   0 comments 2 received 1,316
7 days ago
English The Blacklist - Sixth Season
(2019)
Web   0 comments 5 received 1,015
7 days ago
English MacGyver - Third Season
(2018)
Web   0 comments 2 received 693
7 days ago
English MacGyver - Third Season
(2018)
Web   0 comments 3 received 360
7 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   1 comments 4 received 1,400
12 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   0 comments 1 received 961
12 days ago
English The Good Doctor (US) - فصل دوم
(2018)
TV   0 comments 3 received 4,303
12 days ago
English The Good Doctor (US) - فصل دوم
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,998
12 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 5,362
12 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 3 received 2,721
12 days ago
English American Gods - فصل دوم
(2019)
Web   0 comments 1 received 1,919
13 days ago
English American Gods - فصل دوم
(2019)
Web   0 comments 4 received 1,337
13 days ago
English Blindspot - فصل چهارم
(2018)
TV   2 comments 5 received 2,645
14 days ago
English Blindspot - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 5 received 1,845
14 days ago
English Gotham - Fifth Season
(2019)
Web   0 comments 3 received 1,310
15 days ago
English Gotham - Fifth Season
(2019)
Web   0 comments 9 received 1,695
15 days ago
English Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   0 comments 5 received 5,477
18 days ago
English Arrow - فصل هفتم
(2018)
TV   0 comments 10 received 3,582
18 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   1 comments 4 received 1,737
18 days ago
English The Enemy Within - First Season
(2019)
TV   0 comments 3 received 979
18 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 5 received 2,533
19 days ago
English The Walking Dead - Ninth Season
(2018)
TV   0 comments 5 received 4,245
19 days ago
English Supergirl - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 3 received 3,636
20 days ago
English Supergirl - فصل چهارم
(2018)
TV   0 comments 10 received 3,205
20 days ago
English How to Get Away with Murder - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 1 received 3,928
22 days ago
English How to Get Away with Murder - Fifth Season
(2018)
Web   0 comments 2 received 2,945
22 days ago
English The Gifted - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 3 received 2,167
24 days ago
English The Gifted - فصل دوم
(2018)
Web   0 comments 3 received 1,123
24 days ago