صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Westworld - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:05:22,336 --> 00:05:23,336
Hmm.

2
00:05:32,668 --> 00:05:34,210
You have a visitor,
Mr. Delos.

3
00:05:34,294 --> 00:05:35,710
Shall I send him in?

4
00:05:36,960 --> 00:05:38,627
'Bout time.

5
00:05:55,377 --> 00:05:56,710
William, m'boy.

6
00:05:56,793 --> 00:05:58,835
Where the hell have you been?

7
00:05:58,918 --> 00:06:00,419

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/15/2018 9:27 PM   11 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (15,389 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 1,052