صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Westworld - فصل دوم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:05:20,710 --> 00:05:21,710
Hmm.

2
00:05:31,042 --> 00:05:32,584
You have a visitor,
Mr. Delos.

3
00:05:32,668 --> 00:05:34,084
Shall I send him in?

4
00:05:35,334 --> 00:05:37,001
'Bout time.

5
00:05:53,751 --> 00:05:55,084
William, m'boy.

6
00:05:55,167 --> 00:05:57,209
Where the hell have you been?

7
00:05:57,292 --> 00:05:58,793

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/14/2018 10:15 AM   12 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (15,260 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 501