صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Wataha (The Border) - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:21,850 --> 00:00:23,180
Qui non c'è niente.

2
00:00:23,710 --> 00:00:25,850
Lo dicevo che non
trovavamo niente.

3
00:00:27,120 --> 00:00:30,210
Metti pure che quella troia di
Przemysl abbia ragione

4
00:00:30,240 --> 00:00:31,982
e Grzywa sia miracolosamente vivo...

5
00:00:32,012 --> 00:00:36,180
non si sarebbe nascosto
a casa di sua madre.

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/7/2018 8:25 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (14,998 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 34