صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Vikings - First Season

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,210 --> 00:00:02,420
<i>Previously on</i> Vikings...

2
00:00:02,503 --> 00:00:04,797
<i>But I don't see Knut.
Where is he?</i>

3
00:00:04,881 --> 00:00:07,175
I killed him.
He tried to rape my wife.

4
00:00:07,258 --> 00:00:08,301
Arrest him!

5
00:00:08,384 --> 00:00:11,304
My Lord! For your wife Siggy,
would have you not done the same?

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/16/2018 7:15 PM   9 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (11,509 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 32