صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Long Chase (Xia shi hang)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:48,851 --> 00:00:51,521
k���� ' 7k?���ii��'i?
Attention everyone,
Prime Minister Will be here soon.

2
00:00:51,521 --> 00:00:52,921
k��?$�??
Be on guard.

3
00:00:52,921 --> 00:00:55,296
E
TE
Yes.

4
00:00:59,001 --> 00:01:02,501
EE�i��ii
Follow me.

5
00:01:16,841 --> 00:01:18,801
Jk??ii��'i? ' k��ii$ti�?

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 5:55 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (25,876 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 14