صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Bridge (Bron/Broen) - فصل چهارم

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,684 --> 00:00:03,310
<i>Nelle puntate precedenti...</i>

2
00:00:03,440 --> 00:00:06,320
Mi chiamo Niels Thormod.
Sono uno psicologo.

3
00:00:06,440 --> 00:00:09,600
- Mi dite come vi chiamate?
- Vogliamo parlare con Henrik.

4
00:00:09,720 --> 00:00:13,600
Abbiamo visto il tizio da cui
abbiamo preso il telefono. L'assassino.

5
00:00:13,720 --> 00:00:16,880

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/6/2018 2:28 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (19,012 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 173