صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

The Blackcoat's Daughter (February)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:39,738 --> 00:00:45,658
Team Wild Animals Only Released On:
www.nordicbits.org

2
00:01:17,428 --> 00:01:22,015
Isä... Tulit aikaisin.

3
00:01:45,872 --> 00:01:49,168
Isä, missä auto on?

4
00:01:58,135 --> 00:02:00,346
Äiti?

5
00:02:52,689 --> 00:02:55,859
Isä Brian?

6
00:02:55,942 --> 00:03:01,532
Anteeksi, että häiritsen.

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/16/2018 7:35 PM   9 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (10,601 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 20