صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:54,050 --> 00:00:56,239
<font color="#ffff00"><b>COLUMBUS, OHIO 2045</b></font>

2
00:00:56,866 --> 00:01:00,866
<font color="#ffff00"><b>"THE STACKS"</b></font>

3
00:01:21,477 --> 00:01:25,333
<font color="#ffff00"><i>Var redo att
k�nna det verkliga. X1</i></font>

4
00:01:25,357 --> 00:01:27,757

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/14/2018 11:48 AM   13 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (45,709 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 348