صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:54,050 --> 00:00:56,239
<font color="#ffff00"><b>COLUMBUS, OHIO 2045</b></font>

2
00:00:56,866 --> 00:01:00,866
<font color="#ffff00"><b>"THE STACKS"</b></font>

3
00:01:21,477 --> 00:01:25,333
<font color="#ffff00"><i>Var redo att
k�nna det verkliga. X1</i></font>

4
00:01:25,357 --> 00:01:27,757

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/12/2018 4:41 PM   14 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (46,979 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 1/10 from 2 users
  • Voted as Bad by: 2 users
  • Downloads: 113