صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:56,355 --> 00:01:00,374
<b> CREON </ b>

2
00:01:21,301 --> 00:01:25,175
<i>Prepare-se para realmente sentir. X1</i>

3
00:01:25,376 --> 00:01:27,086
<i>Sem dor, sem vitória.</i>

4
00:01:49,100 --> 00:01:50,563
Pizza, pessoal.

5
00:02:12,071 --> 00:02:13,417
Oi Wade Markus.

6
00:02:13,618 --> 00:02:15,184

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/10/2018 9:10 AM   17 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (46,007 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 653