صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.0
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: TV.601
PlayResX: 1920
PlayResY: 1080

[Aegisub Project Garbage]
Audio File: F:/a7eef46552c7d54fb091b6f8ff7cc6289613568-1080p__86449.mp4
Video File: F:/a7eef46552c7d54fb091b6f8ff7cc6289613568-1080p__86449.mp4
Video AR Mode: 4
Video AR Value: 1.777778

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/19/2018 8:30 AM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: Foreign parts only
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (1,634 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 140