صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

[Script Info]
; Script generated by Aegisub 3.2.2
; http://www.aegisub.org/
Title: Default Aegisub file
ScriptType: v4.00+
WrapStyle: 0
ScaledBorderAndShadow: yes
YCbCr Matrix: TV.601
PlayResX: 1280
PlayResY: 720

[Aegisub Project Garbage]
Last Style Storage: Default
Audio File: Ready Player One - Comic Con Trailer Sub.mp4
Video File: Ready Player One - Comic Con Trailer Sub.mp4
Video AR Mode: 4
Video AR Value: 1.777778

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 7/23/2017 8:20 AM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (3,200 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 1/10 from 1 users
  • Voted as Bad by: 1 users
  • Downloads: 326