صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Ready Player One

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:56,355 --> 00:01:00,374
<b> CREON </ b>

2
00:01:21,301 --> 00:01:25,175
<i> Prepare to really feel. X1. </ I>

3
00:01:25,376 --> 00:01:27,086
<i> No pain, no victory. </ i>

4
00:01:49,100 --> 00:01:50,563
Pizza, guys.

5
00:02:12,071 --> 00:02:13,417
Hi. Wade Markus.

6
00:02:13,618 --> 00:02:15,184
Hello, Mrs. Kuku Gilmore.

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/10/2018 5:09 AM   17 days ago
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (44,900 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 1/10 from 2 users
  • Voted as Bad by: 2 users
  • Downloads: 4,164