صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Radio Romance (라디오 로맨스 / Radio Romaenseu)

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:06,370 --> 00:00:11,330
<i>Timing and Subtitles brought by Love On The Air Team @ Viki </i>

2
00:00:12,150 --> 00:00:17,220
Today, I'll introduce you to my hideout.

3
00:00:17,220 --> 00:00:21,940
- I'll just go by myself tonight...
- I said go. Stop talking.

4
00:00:42,560 --> 00:00:44,220
What's going on?

5
00:00:48,530 --> 00:00:50,780

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/14/2018 4:31 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (42,584 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 136