صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Murder on the Orient Express

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:32,361 --> 00:00:35,834
<font face="Calibri" color="#008080">جريمة قتل في قطار الشرق السريع</font>

2
00:00:56,623 --> 00:01:00,628
<font color="#ff8040">حائط البُراق، القدس
1934</font>

3
00:01:08,968 --> 00:01:14,974
<font face="Calibri">ترجمة
<font color="#008040">Da_Joker</font></font>

4

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/26/2018 8:11 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (41,078 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 1,135