صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Justice League

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:04,071 --> 00:00:07,604
Sarikata Oleh : Black Cape & Aliff Os
- Malaysia Subbers Crew -

2
00:00:40,618 --> 00:00:42,700
<i>Itu dia!</i>

3
00:00:42,801 --> 00:00:46,574
<i>Superman!
Boleh saya tanya soalan?</i>

4
00:00:46,597 --> 00:00:49,014
<i>Ini untuk siaran kami.
- Baiklah...</i>

5
00:00:49,047 --> 00:00:51,044

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 12/24/2017 11:21 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 3 (98,381 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 25 users
  • Voted as Good by: 25 users
  • Downloads: 17,901