صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Judgement of an Assassin

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:30,100 --> 00:00:32,860
$%F??�ili??l+$
The Golden Axe Clan has been
established for 40 years

2
00:00:32,860 --> 00:00:35,110
$%F??�ili??l+$
The Golden Axe Clan has been
established for 40 years

3
00:00:35,110 --> 00:00:39,870
�%m%?m�??
and has en10yed peace
with other clans and schools

4
00:00:39,870 --> 00:00:44,630
F?1???�i?�����$i?1���
Though we do not always

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 1:34 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (36,004 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 15