صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

I Do... Until I Don't

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:01:04,674 --> 00:01:09,080
Team Wild Animals Only Released On:
www.nordicbits.org

2
00:01:14,089 --> 00:01:16,341
Livet ut.

3
00:01:16,467 --> 00:01:19,928
Ingen vill ha nåt livet ut.

4
00:01:20,053 --> 00:01:23,515
Det påminner oss bara om
vår annalkande död.

5
00:01:23,640 --> 00:01:25,517
TROHET OCH DÖD

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 5/16/2018 7:12 PM   9 days ago
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 23.976
  • Files: 1 (41,713 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 16