صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English Gotham.S05E10.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.WEB.x264-RBB   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.WEB.x264-RBB   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.AAC.MP4-Mobile   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.AAC.MP4-Mobile   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-www.Max-Rls.c   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-www.Max-Rls.c   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-MiNX   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.480p.x264-mSD   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.480p.x264-mSD   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com  
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E10.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.XviD-AFG   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.XviD-AFG   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.WEB.x264-TBS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.WEB.x264-TBS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x265-MiNX   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x265-MiNX   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x265-MiNX   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x264-TBS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.x264-TBS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.480p.x264-mSD   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.480p.x264-mSD   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.1080p.WEB.x264-TBS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com..Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E09.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E08.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x265-MiNX   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉😊 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E08.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.XviD-AFG   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.XviD-AFG   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.XviD-AFG   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E07.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.480p.x264-mSD   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.480p.x264-mSD   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E07.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E07.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.XviD-AFG   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.WEBRip.x264-ION10   ZEDSUB
NON-HI - Synced and Corrected kinglouisxx - Addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.WEBRip.x264-ION10   ZEDSUB
SDH - Synced and Corrected by kinglouisxx - Addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E06.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x264.[210MB]   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.x264.[210MB]   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.480p.x264-mSD   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.480p.x264-mSD   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E06.13.Stitches.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ZEDSUB
NON-HI - Synced and Corrected kinglouisxx - Addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.13.Stitches.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ZEDSUB
SDH - Synced and Corrected by kinglouisxx - Addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.13.Stitches.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ZEDSUB
NON-HI - Synced and Corrected kinglouisxx - Addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.13.Stitches.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ZEDSUB
SDH - Synced and Corrected by kinglouisxx - Addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.1080p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E06.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hi Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E06.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E05.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E05.WEB.x264-TBS   sherly85
extracted from the video file (CC)  
English Gotham.S05E05.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.720p.WEB.x264-TBS   sherly85
extracted from the video file (CC)  
English Gotham.S05E05.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E05.720p.WEB x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E05.480p.x264-mSD   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.480p.x264-mSD   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.480p.WEB x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E05.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E05.1080p.WEB.x264-TBS   sherly85
extracted from the video file (CC)  
English Gotham.S05E05.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E05.1080p.WEB x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.XviD-AFG   xyvilles
NON HI 
English Gotham.S05E04.XviD-AFG   xyvilles
HI 
English Gotham.S05E04.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ruin ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E04.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
|► ℕ𝕠𝕟-ℍ𝕀 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ruin ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E04.WEB.x264-TBS   xyvilles
NON HI 
English Gotham.S05E04.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI 
English Gotham.S05E04.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.Ruin.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ruin ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E04.Ruin.7200p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► ℕ𝕠𝕟-ℍ𝕀 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ruin ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E04.Ruin.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ruin ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E04.Ruin.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► ℕ𝕠𝕟-ℍ𝕀 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Ruin ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E04.HDTV.XviD-RMX   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.HDTV.x264-SVA   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.HDTV.x264-LOL   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.HDTV.x264-CRAVERS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E04.HDTV.x264-CRAVERS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
NON HI 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
NON HI 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.x264-CRAVERS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.x264-CRAVERS   GhostRider666
HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.x264-CRAVERS   GhostRider666
Non-HI subs, belongs to Addic7ed.com...Rate the Subs!! 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.x264-AVS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E04.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E04.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
|► ℕ𝕠𝕟-ℍ𝕀 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Penguin Our Hero ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E03.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Penguin Our Hero ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► ℕ𝕠𝕟-ℍ𝕀 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Penguin Our Hero ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Penguin Our Hero ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► ℕ𝕠𝕟-ℍ𝕀 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Penguin Our Hero ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E03.Penguin.Our.Hero.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
|► 𝐇𝐈 ¦ 𝕾𝖚𝖇𝖙𝖎𝖙𝖑𝖊𝖘 ¦ 𝕰𝖕𝖎𝖘𝖔𝖉𝖊 𝕿𝖎𝖙𝖑𝖊: Penguin Our Hero ¦ 𝕱𝖔𝖗 CasStudio 𝕽𝖊𝖑𝖊𝖆𝖘𝖊 𝖔𝖓𝖑𝖞 ¦ 𝕰𝖓𝖏𝖔𝖞 𝖆𝖓𝖉 𝕯𝖔𝖓'𝖙 𝕱𝖔𝖗𝖌𝖊𝖙 𝖙𝖔 𝕽𝖆𝖙𝖊!! ◄| 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.480p.x264-mSD   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.480p.x264-mSD   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.480p.WEB.x264-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. Original SUB by MementMori -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E03.1080p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by MementMori -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
HI and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E02.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
HI Removed and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E02.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.Trespassers.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E02.Trespassers.720p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI Removed and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E02.Trespassers.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E02.Trespassers.1080p.NF.WEBRip.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI Removed and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E02.HDTV.XviD-RMX   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.HDTV.x264-SVA   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.HDTV.x264-LOL   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x265-MiNX   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x265-MiNX   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.WEB.HEVC.x265-RMTeam   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.720p.HDTV.x264-CRAVERS   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.720p.HDTV.x264-AVS   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI. All HDTV. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 😉🙂 
English Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.1080p.WEB.x264-TBS   GoldenBeard
HI Removed - Synced and corrected by kinglouisxx -- www.addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.1080p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E02.1080p.HEVC.x265-MeGusta   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI Removed and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.Year.Zero.720p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264-CasStudio   Rockstone
Resynced from kinglouisxx sub 
English Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI Removed and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.Year.Zero.1080p.NF.WEB-DL.DDP5.1.x264-CasStudio   ashvolcano99
HI and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.XviD-AFG   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.XviD-AFG   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.XviD-AFG   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
HI Removed and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.WEBRip.x264-ION10   ashvolcano99
HI and improvements Sub .. -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.WEB.x264-TBS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.WEB.x264-TBS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.HDTV.XviD-RMX   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.HDTV.x264-SVA   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.HDTV.x264-LOL   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.HDTV.x264-CRAVERS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.HDTV.x264-CRAVERS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.HDTV.x264-CRAVERS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.HDTV.x264-CRAVERS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.720p.WEB.x264-TBS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English gotham.s05e01.720p.web.x264-tbs   sherly85
 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x265.ShAaNiG   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-CRAVERS   xyvilles
HI Removed - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-CRAVERS   xyvilles
Hearing Impaired - Belong to addic7ed.com 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-CRAVERS   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-CRAVERS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-CRAVERS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.x264-AVS   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.HEVC.x265-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.720p.HDTV.2CH.x265.HEVC-PSA   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.480p.HDTV.x264-RMTeam   GoldBerg_44
Colored HI and improvements. Original SUB by kinglouisxx -- www.addic7ed.com -- If you enjoy it, rate it. 🙂😉 
English Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham.S05E01.1080p.WEB.x264-TBS   kinglouisxx
Synced/corrected by kinglouisxx for Addic7ed 
English Gotham S05E09 1080p WEB x264-TBS   sherly85
 
English Gotham S05E07 720p WEB x264-TBS   sherly85
 
English Gotham S05E06 720p HDTV x264-CRAVERS   sherly85
Synced and corrected  
English Gotham S05E06 1080p WEB x264-TBS   sherly85
 
English Gotham S05E02 720p WEB x264-TBS   sherly85
extracted from the video file (CC) 
English Gotham - 05x08 - Nothing's Shocking.WEB-TBS.English.C.orig.Addic7ed.com   Rutas