صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Fangar (Prisoners)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,308 --> 00:00:02,718
- Sta' calma, Didda.
- Fatela soffrire, quella maledetta!

2
00:00:02,748 --> 00:00:06,484
Stai tranquilla.
L'assassina se ne va.

3
00:00:06,514 --> 00:00:08,208
Hai finito?

4
00:00:08,508 --> 00:00:13,238
- Come te la passi?
- Il letto fa troppo schifo per dormirci.

5
00:00:13,268 --> 00:00:17,468
Mi fa male la spalla,

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 6:21 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (14,875 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 52