صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Fangar (Prisoners)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:03,378 --> 00:00:07,118
- Quanto tempo devo stare qui?
- Ti daranno da 4 a 6 anni.

2
00:00:07,311 --> 00:00:12,278
Ma se tuo padre non dovesse sopravvivere,
ti farai 12, 14 anni di carcere.

3
00:00:12,308 --> 00:00:15,518
- Volevi uccidere tuo padre?
- Sparisci!

4
00:00:15,673 --> 00:00:18,718
Non scriverai niente,
e cancella le foto.

5
00:00:18,873 --> 00:00:22,998

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/7/2018 8:33 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (12,507 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 55