صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Downsizing

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:02:07,391 --> 00:02:08,977
<i>Yeah, you okay?</i>

2
00:02:09,570 --> 00:02:10,641
<i>We have it.</i>

3
00:02:11,375 --> 00:02:13,305
<i>Andreas, we have it.</i>

4
00:02:14,165 --> 00:02:15,633
<i>It works.</i>

5
00:02:17,313 --> 00:02:18,472
Jorgen.

6
00:02:40,347 --> 00:02:41,876
It gives me great pleasure

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/1/2018 12:17 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 3 (146,389 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 20 users
  • Voted as Good by: 20 users
  • Downloads: 22,869