صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Blade Runner 2049

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:03,000 --> 00:00:18,000
<font color="#ff8080">Diterjemahkan oleh</font> <font color="#ffff00">Dimas Daffa Yanuardi</font>
<font color="#00ff00">EveryAgent</font> a.k.a <font color="#00ffff">Orang Noob yang Pro</font>

2
00:00:18,024 --> 00:00:28,024
<font color="#ffff00">Kunjungi kami di http://idfl.me</font>

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/4/2018 2:20 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 4 (115,090 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 68 users
  • Voted as Good by: 68 users
  • Downloads: 35,136