صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود :

Poster

Black Knight (Black Knight: The Man Who Guards Me / Heukgisa / 흑기사)

  • سال : 2017
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
Arabic Black.knight.ep05.HDTV.H264   AhMed.ZieTooN
"the man who guards me" Black.knight.ep05.HDTV.H264 stream here : https://openload.co/f/J_VDKBaEdxg/Black.Knight.E05.720p-NEXT.AhMed-ZieTooN.mkv.mp4 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E14.180118.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "You are My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E14.180118.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [Kocowa Ver.] "Don't You Touch My Ring" & "You are My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E13.180117.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "Don't You Touch My Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) Note : New SBS Drama "Return" will be update at following subscene link ==> https://goo.gl/am6ojF 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E13.180117.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [Kocowa Ver.] "Don't You Touch My Ring" & "You are My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E12.180111.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "You Are Not Innocent". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E12.180111.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 12 [Kocowa Ver.] "You Are Not Innocent". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E11.180110.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "That's My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E11.180110.HDTV.H264-NEXT-kcw   RuoXi
Ep. 11 [Kocowa Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E10.180104.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "Don't You Mess With Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E10.180104.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [Kocowa Ver.] "Help Me Win Him Again" & "Don't You Mess With Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E09.180103.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Help Me Win Him Again". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E09.180103.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [Kocowa Ver.] "Help Me Win Him Again" & "Don't You Mess With Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E08.171228.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Find the Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E08.171228.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [Kocowa Ver.] "Prank Gone Wrong" & Find the Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E07.171227.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Prank Gone Wrong". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E07.171227.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [Kocowa Ver.] "Prank Gone Wrong" & Find the Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E06.171221.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "I Can't Give Him Up". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E06.171221.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [Kocowa Ver.] "He is My Man" & "I Can't Give Him Up". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E05.171220.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "He is My Man". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E05.171220.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [Kocowa Ver.] "He is My Man" & "I Can't Give Him Up". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E04.171214.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "Do You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E04.171214.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I Owe Her" & "Do You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E03.171213.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "I Owe Her". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E03.171213.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I Owe Her" & "Do You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E02.171207.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "Secrets Shared". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E02.171207.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 2 [Kocowa Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E01.171206.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Because I'm Your Knight". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight:The.Man.Who.Guards.Me.E01.171206.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 [Kocowa Ver.] "Because I'm Your Knight". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E14.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E14.180118.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 14 [VIU Ver.] "You are My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E14.180118.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [Kocowa Ver.] "Don't You Touch My Ring" & "You are My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E13.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E13.180117.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 13 [VIU Ver.] "Don't You Touch My Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) Note : New SBS Drama "Return" will be update at following subscene link ==> https://goo.gl/am6ojF 
English 흑기사.Black.Knight.E13.180117.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 13 & 14 [Kocowa Ver.] "Don't You Touch My Ring" & "You are My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E12.NEXT.VIU   akirasendo
[VIU] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E12.180111.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 12 [VIU Ver.] "You Are Not Innocent". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E12.180111.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 12 [Kocowa Ver.] "You Are Not Innocent". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight.E11.180110.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 11 [VIU Ver.] "That's My Husband". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E11.180110.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 11 [Kocowa Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E10.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E10.180104.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 10 [VIU Ver.] "Don't You Mess With Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E10.180104.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [Kocowa Ver.] "Help Me Win Him Again" & "Don't You Mess With Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight.E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 흑기사.Black.Knight.E09.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E09.180103.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 9 [VIU Ver.] "Help Me Win Him Again". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E09.180103.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 9 & 10 [Kocowa Ver.] "Help Me Win Him Again" & "Don't You Mess With Me". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight.E09   kique454
http://algoparaver2.blogspot.com.ar/ 
English 흑기사.Black.Knight.E08.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E08.171228.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 8 [VIU Ver.] "Find the Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E08.171228.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [Kocowa Ver.] "Prank Gone Wrong" & Find the Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E07.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E07.171227.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 7 [VIU Ver.] "Prank Gone Wrong". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E07.171227.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 7 & 8 [Kocowa Ver.] "Prank Gone Wrong" & Find the Ring". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E07   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English 흑기사.Black.Knight.E06.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E06.171221.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 6 [VIU Ver.] "I Can't Give Him Up". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E06.171221.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [Kocowa Ver.] "He is My Man" & "I Can't Give Him Up". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight.E05.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E05.171220.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 5 [VIU Ver.] "He is My Man". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E05.171220.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 5 & 6 [Kocowa Ver.] "He is My Man" & "I Can't Give Him Up". Synced for NEXT. Enjoy.... ;)  
English 흑기사.Black.Knight.E04.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E04.171214.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 4 [VIU Ver.] "Do You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E04.171214.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I Owe Her" & "Do You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 흑기사.Black.Knight.E03.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E03.171213.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 3 [VIU Ver.] "I Owe Her". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E03.171213.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 3 & 4 [Kocowa Ver.] "I Owe Her" & "Do You Remember Me?". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E03   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 흑기사.Black.Knight.E02.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E02.171207.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 2 [VIU Ver.] "Secrets Shared". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E02.171207.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 2 [Kocowa Ver.]. Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E01.NEXT.VIKI   akirasendo
[VIKI] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/ https://www.facebook.com/Descargas-doramas-2095977360626161/  
English 흑기사.Black.Knight.E01.171206.HDTV.H264-NEXT-VIU   RuoXi
Ep. 1 [VIU Ver.] "Because I'm Your Knight". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English 흑기사.Black.Knight.E01.171206.HDTV.H264-NEXT-KCW   RuoXi
Ep. 1 [Kocowa Ver.] "Because I'm Your Knight". Synced for NEXT. Enjoy.... ;) 
English Black.Knight.E14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.14[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E12-13[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.12-13[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E11[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.11[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E10[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.10[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E09[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.08[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E07[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.06[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E06.171221.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
viki 
English Black.Knight.E05[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E05.171220.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
viki 
English Black.Knight.E04[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E04.171214.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
VIKI 
English Black.Knight.E03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.03[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E03.171213.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
VIKI 
English Black.Knight.E02[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.02[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E02.171207.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
VIKI 100% 
English Black.Knight.E02.171207.720p-NEXT   Whimsical
VIU Synced 
English Black.Knight.E02.171207.720p-NEXT   ThanhtikeZaw
 
English Black.Knight.E01[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01[360p;450p;720p]VIU 
English Black.Knight.E01.171206.HDTV.H264.480p-SS   Shema80
VIKI 100% 
English Black.Knight.E01.171206.720p-NEXT   Whimsical
VIU Synced with no creds 
English Black Knight흑기사.Episode 10.English.VIU   GilbertKenny88
English Subtitles by VIU  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E14♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E13♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E12♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E11♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E10♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E09♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E08♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E07♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E06♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E05♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E04♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E03♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E02♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞  
Farsi/Persian 흑기사.Black.Knight.E01♥💙♥(barcode)♥💙♥   Mary_fall
@𝐁𝐚𝐫𝐜𝐨𝐝𝐞𝐬𝐮𝐛𝐭𝐢𝐭𝐥𝐞 
Farsi/Persian Black.Knight.E14-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E13-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E12-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E11-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E10-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E09-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E08-PerSub(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام 
Farsi/Persian Black.Knight.E07(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E06(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E05(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E04(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E03(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E02(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سریال ها با زيرنويس آريرانگ لند به کانال تلگرام  
Farsi/Persian Black.Knight.E01(@Arirangland)   Arirangland
مراجعه فرمائيد @Arirangland براي ديدن سريال ها با زيرنويس آريرانگلند به کانال تلگرام  
French [FRSub] Black Knight.E14   SataniaG
720p-NEXT 
French [FRSub] Black Knight.E13   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E12   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E11   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E10   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E09   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E08   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E07   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E06   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E05   SataniaG
720p-NEXT/ En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma 
French [FRSub] Black Knight.E04   SataniaG
720p-NEXT / En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E03   SataniaG
720p-NEXT / En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma  
French [FRSub] Black Knight.E02   SataniaG
720p-NEXT / En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma 
French [FRSub] Black Knight.E01   SataniaG
1080p-NEXT / En co-production hardsub. Disponible chez Univers Asia Alma 
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.14.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.13.NEXT   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.12.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.11.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.10.NEXT   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.09.NEXT   SULTAN_KHILAF
 
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.08.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.07.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.06.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.05.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.04.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.03.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.02.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사---Black Knight---E.01.NEXT   SULTAN_KHILAF
Sub by VIU, Synced for NEXT Version. Selamat menonton :):) Kunjungi www.sultankhilafsub.wordpress.com & Follow IG: @sultan_khilaf_sub :)  
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E14   La_iyagi
Enjoy! ^_^ 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E13   La_iyagi
 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E12   La_iyagi
Enjoy! 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E11   La_iyagi
Enjoy watching! 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E10   La_iyagi
Enjoy ! 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E09   La_iyagi
Enjoy ! 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E08   La_iyagi
Maaf telat 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E07   La_iyagi
Maaf telat 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E06   La_iyagi
Enjoy! 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E05   La_iyagi
Maaf telat 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E04   La_iyagi
Enjoy watching... 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E03   La_iyagi
Enjoy..!!! 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E02   La_iyagi
Enjoy watching ^_^ 
Indonesian 흑기사 - Black Knight - E01   La_iyagi
Maaf kalau banyak kata yang salah, Semoga suka.. Selamat nonton. 
Indonesian Black.Knight.E14.180118.HDTV.H264-NEXT-VIU   Cappulatte
 
Indonesian Black.Knight.E14.180118.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E13.180117.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E12.180111.HDTV.H264-NEXT-VIU   Cappulatte
 
Indonesian Black.Knight.E12.180111.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E11-indo-wongkidul   wongkidul
Please rate. Enjoy :) We try our best. 
Indonesian Black.Knight.E11.180110.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E10-Indo   wongkidul
Enjoy 
Indonesian Black.Knight.E10.180104.HDTV.H264-NEXT-VIU   Cappulatte
 
Indonesian Black.Knight.E10.180104.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E09.180103.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E08.171228.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E07.171227.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E06-Indo   wongkidul
selamat menikmati :) 
Indonesian Black.Knight.E06.171221.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
 
Indonesian Black.Knight.E05.171220.HDTV.H264-NEXT-VIU   1Me_
English subtitle by RuoXi Indonesian subtitle by 1Me_ Jangan lupa rate & comment ya😊😊 IG: jkljkl2ppp 
Indonesian Black.Knight.E05.171220.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
Manual translate dari Viu 
Indonesian Black.Knight.E04.171214.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
Manual Translate dari Viu 
Indonesian Black.Knight.E03.171213.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
Manual translate dari Viu 
Indonesian Black.Knight.E02.171207.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
Manual translate dari Viu 
Indonesian Black.Knight.E01.171206.HDTV.H264-NEXT-VIU   thepuppeteer
Manual translate dari Viu 
Indonesian Black Knight흑기사.Episode 10.Indonesia.VIU.id   GilbertKenny88
Subtitle by VIU  
Indonesian Black Knight (Black Knight: The Man Who Guards Me / Heukgisa / 흑기사) -Episode 8 FIX-VIU VERSION   GilbertKenny88
Subtitles by VIU Version synced and ripped by GilbertKenny 
Indonesian Black Knight - The Man Who Guards Me ep 10   1Me_
Sub by viu  
Indonesian 180118.흑기사.Black.Knight.E14.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180117.흑기사.Black.Knight.E13.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180111.흑기사.Black.Knight.E12.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180110.흑기사.Black.Knight.E11.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180104.흑기사.Black.Knight.E10.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 180103.흑기사.Black.Knight.E09.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu !  
Indonesian 171228.흑기사.Black.Knight.E08.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 171227.흑기사.Black.Knight.E07.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 171221.흑기사.Black.Knight.E06.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu ! 
Indonesian 171220.흑기사.Black.Knight.E05.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT. Kami hanya menyelaraskannya. Kunjungi vkatchu.wordpress.com & Follow twitter @vkatchu !  
Indonesian 171214.흑기사.Black.Knight.E04.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 4. Kunjungi: vkatchu.wordpress.com dan Follow @vkatchu. Kami hanya menyelaraskannya dan mengunggahnya. Selamat menonton 😊 
Indonesian 171213.흑기사.Black.Knight.E03.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 3. Kunjungi: vkatchu.wordpress.com dan Follow @vkatchu. Kami hanya menyelaraskannya dan mengunggahnya. Selamat menonton 😊 
Indonesian 171207.흑기사.Black.Knight.E02.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 2. Kunjungi: vkatchu.wordpress.com dan Follow @vkatchu. Kami hanya menyelaraskannya dan mengunggahnya. Selamat menonton 😊 
Indonesian 171206.흑기사.Black.Knight.E01.id-VIU   anyhow
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 1. Kunjungi: vkatchu.wordpress.com dan Follow @vkatchu. Kami hanya menyelaraskannya dan mengunggahnya. Selamat menonton 😊 
Italian [ J Otaku ] Black Knight Ep 6   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Black Knight Ep 5   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Black Knight Ep 4   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers  
Italian [ J Otaku ] Black Knight Ep 3   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Black Knight Ep 2   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Italian [ J Otaku ] Black Knight Ep 1   legionex
Venite a trovarci sul nostro blog J Otaku Fansub: http://jotakufansub.altervista.org/ Facebook: J Otaku Fans Subbers 
Malay 흑기사 - Black Knight - E12   Nasrull07
download link sub ------- http://oke.io/zRZDL ----- Video Ver: NEXT-- 
Malay 흑기사 - Black Knight - E11   Nasrull07
download link sub ------- http://oke.io/zRZDL ----- Video Ver: NEXT-- 
Malay 흑기사 - Black Knight - E10   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 10 
Malay 흑기사 - Black Knight - E09   Nasrull07
Manual translate from english sub Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 9 Please rate 
Malay 흑기사 - Black Knight - E08   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 7/8 
Malay 흑기사 - Black Knight - E07   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 7/8 
Malay 흑기사 - Black Knight - E06   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 5/6 
Malay 흑기사 - Black Knight - E05   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 5/6 
Malay 흑기사 - Black Knight - E04   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync 
Malay 흑기사 - Black Knight - E03   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync 
Malay 흑기사 - Black Knight - E02   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT,  
Malay 흑기사 - Black Knight - E01   Nasrull07
Source Sub: VIU, Video Ver: NEXT, Sync for all version of Episode 1.