صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

Attacking the Devil Harold Evans and the Last Nazi War Crime

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:29,400 --> 00:00:35,400
DISTILLERS, LA SOCI?T? MENTIONN?E
DANS CE FILM, N'EXISTE PLUS.

2
00:00:37,633 --> 00:00:39,600
DIAGEO, QUI POSS?DE
D?SORMAIS LA MARQUE,

3
00:00:39,666 --> 00:00:42,633
N'EST PAS RESPONSABLE
DE LA CONDUITE DE DISTILLERS.

4
00:01:07,733 --> 00:01:11,133
Si on demandait aujourd'hui aux gens

5
00:01:11,200 --> 00:01:15,366

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/12/2018 7:09 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (50,376 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 8