صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

لیست زیرنویس های موجود برای این فیلم :

Poster

A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게)

  • سال : 2018
  • زیرنویس با امتیاز خوب
  • بدون امتیاز
  • مشاهده شده
Language Release Name/Film title Files H.I. Owner Comment
English 致忘了詩的你.시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day.Ep01-16.Complete.NEXT-DF-RuoXi   kamote_kid
Just compiled the subs uploaded by RuoXi... enjoy!  
English 致忘了詩的你.시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day.E01-16.END.720p-NEXT   ayamefan13
[DramaFever Ver.] Episode 1-16 END. 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-Ep01-16.Complete.NEXT-DF-RuoXi   kamote_kid
Just compiled the subs uploaded by RuoXi... enjoy!  
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E16.END.180515.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 16 [DramaFever Ver.] "In Yongsan". Note : Timecode revision. For who already download earlier, please download this one if the earlier timing are too fast. Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E16.END   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E15.180514.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 15 [DramaFever Ver.] "I Thought It Was Okay for Mothers to Do That" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E14.180508.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 14 [DramaFever Ver.] "Lily Magnolia" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E13.180507.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 13 [DramaFever Ver.] "Going Home". Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E12.180501.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 12 [DramaFever Ver.] "A Poor Love Song for the Young Person Next Door" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E11.180430.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 11 [DramaFever Ver.] "What a Fool You Are" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E10.180424.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 10 [DramaFever Ver.] "It Only Rained After You Left" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E09.180423.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 9 [DramaFever Ver.] "Height" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E08.180417.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 8 [DramaFever Ver.] "The Point of No Return" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E07.180416.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 7 [DramaFever Ver.] "The Cricket and I" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E06.180410.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 6 [DramaFever Ver.] "Family" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E05.180409.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 5 [DramaFever Ver.] "It's Okay If You Don't Love Me" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E04.180403.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 4 [DramaFever Ver.] "Standing Close" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E03.180402.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 3 [DramaFever Ver.] "I Like You" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E02.180327.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 2 [DramaFever Ver.] "Every Moment Is like a Flower Bud..." Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry-E01.180326.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 1 [DramaFever Ver.] "Flowers That Bloom When Shaken". Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.You.Who.Forgot.Poetry.E15   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-Ep01-16.Complete.NEXT-DF-RuoXi   kamote_kid
Just compiled the subs uploaded by RuoXi... enjoy!  
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E16.END.180515.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 16 [DramaFever Ver.] "In Yongsan". Note : Timecode revision. For who already download earlier, please download this one if the earlier timing are too fast. Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E15.180514.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 15 [DramaFever Ver.] "I Thought It Was Okay for Mothers to Do That" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E14.180508.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 14 [DramaFever Ver.] "Lily Magnolia" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E13.180507.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 13 [DramaFever Ver.] "Going Home". Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E12.180501.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 12 [DramaFever Ver.] "A Poor Love Song for the Young Person Next Door" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E11.180430.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 11 [DramaFever Ver.] "What a Fool You Are" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E10.180424.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 10 [DramaFever Ver.] "It Only Rained After You Left" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E09.180423.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 9 [DramaFever Ver.] "Height" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E08.180417.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 8 [DramaFever Ver.] "The Point of No Return" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E07.180416.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 7 [DramaFever Ver.] "The Cricket and I" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E06.180410.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 6 [DramaFever Ver.] "Family" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E05.180409.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 5 [DramaFever Ver.] "It's Okay If You Don't Love Me" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E04.180403.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 4 [DramaFever Ver.] "Standing Close" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E03.180402.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 3 [DramaFever Ver.] "I Like You" Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E02.180327.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 2 [DramaFever Ver.] "Every Moment Is like a Flower Bud..." Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를잊은그대에게.A.Poem.A.Day-E01.180326.HDTV.H264-NEXT-DF   RuoXi
Ep. 1 [DramaFever Ver.] "Flowers That Bloom When Shaken". Synced for NEXT. Enjoy.... ;). Check out My IG @ruo_xi_ss for زیرنویس updates ^^ 
English 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E06.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E05.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E04.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E03.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E02.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E01.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
English A.Poem.a.Day.E16-END   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English A.Poem.a.Day.E15[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.15[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E15   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English A.Poem.a.Day.E14   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E13-14[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.13-14[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E13   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E12   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E11   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E10   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E09-12[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.09-12[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E09   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E08[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.08[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E08   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E07[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.07[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E07   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E06   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E05-06[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.05-06[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E05   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E04{360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.04{360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E04   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E03   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar  
English A.Poem.a.Day.E02   kique454
algoparaver2.blogspot.com.ar 
English A.Poem.a.Day.E02   kique454
DramaFever 
English A.Poem.a.Day.E01-16.END[360p;450p;720p;1080p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-16.END[360p;450p;720p;1080p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E01-03[360p;450p;720p]-NEXT   kayakmyak
Ep.01-03[360p;450p;720p]Dramafever 
English A.Poem.a.Day.E01   kique454
 
English 10   Crosszeria
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E16   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E15   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E14   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E13   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E12   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E11   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E10   f971
 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E10   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E09   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E08   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E07   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E06   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E05   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa  
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E04   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E03   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E02   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A.Poem.a.Day.E01   f971
(تیم ترجمه پروموویز) F971, Parisa 
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 16   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 15   Persian Dream Team
Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 14   Persian Dream Team
Jullieta @persiandreamteam 
Farsi/Persian A Poem a Day Episode 13   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam 
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 12   Persian Dream Team
Rasselas - Jullieta @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 11   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 10   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 09   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 08   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 07   Persian Dream Team
Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 06   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 05   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 04   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 03   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 02   Persian Dream Team
Parnaz @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem A Day Episode 01   Persian Dream Team
Jullieta - Darya @persiandreamteam  
Farsi/Persian A Poem a Day - All Episode   Persian Dream Team
Jullieta - Darya@persiandreamteam  
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 16 ~Di Yonsang~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi) & fHEyb. || jangan lupa di rate ya.. XD || Terima kasih sudah mendukung dan menonton bersama sub kami.. 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 15 ~Aku Rasa Seorang Ibu Tidak Masalah Melakukannya~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi) & fHEyb. || jangan lupa di rate ya.. XD || Terima kasih sudah mendukung dan menonton bersama sub kami..  
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 14 ~Lily Magnolia~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). || jangan lupa di rate ya.. XD || Subnya selalu telat, soalnya saya lagi praktek klinik di rumah sakit, terus si fHEyb juga kuliah. ditambah sekarang agak lama karena subnya di QC dulu biar lebih rapi, melihat episode kemarin-kemarin ada yang typo / salah. ;) | Kalau ada yang mau bantu ngesub, PC ya~ 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 13 ~Pulang~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). || jangan lupa di rate ya.. XD || Subnya selalu telat, soalnya saya lagi praktek klinik di rumah sakit, terus si fHEyb juga kuliah. ditambah sekarang agak lama karena subnya di QC dulu biar lebih rapi, melihat episode kemarin-kemarin ada yang typo / salah. ;) | Kalau ada yang mau bantu ngesub, PC ya~  
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 12 ~Lagu Cinta Sedih untuk Pemuda di Kamar Sebelah~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). || jangan lupa di rate ya.. XD || Subnya selalu telat, soalnya saya lagi praktek klinik di rumah sakit, terus si fHEyb juga kuliah. ditambah sekarang agak lama karena subnya di QC dulu biar lebih rapi, melihat episode kemarin-kemarin ada yang typo / salah. ;) | Kalau ada yang mau bantu ngesub, PC ya~  
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 11 ~Betapa Bodohnya Dirimu~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). || jangan lupa di rate ya.. XD || Subnya selalu telat, soalnya saya lagi praktek klinik di rumah sakit, terus si fHEyb juga kuliah. ditambah sekarang agak lama karena subnya di QC dulu biar lebih rapi, melihat episode kemarin-kemarin ada yang typo / salah. ;) | Kalau ada yang mau bantu ngesub, PC ya~ 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 10 ~Hujan Setelah Kamu Pergi~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). || jangan lupa di rate ya.. XD || Subnya selalu telat, soalnya saya lagi praktek klinik di rumah sakit, terus si fHEyb juga kuliah. ditambah sekarang agak lama karena subnya di QC dulu biar lebih rapi, melihat episode kemarin-kemarin ada yang typo / salah. ;) 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 09 ~Tinggi~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). || jangan lupa di rate ya.. XD || Subnya selalu telat, soalnya saya lagi praktek klinik di rumah sakit, terus si fHEyb juga kuliah. ditambah sekarang agak lama karena subnya di QC dulu biar lebih rapi, melihat episode kemarin-kemarin ada yang typo / salah. ;) 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 08 ~Titik Tanpa Harapan~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~. Sebelumnya sering ngesub anime / drama jepang || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD || tolong bantu rate juga episode 1 nya yaa~ 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 07 ~Aku dan Jangkrik~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~. Sebelumnya sering ngesub anime / drama jepang || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD || tolong bantu rate juga episode 1 nya yaa~ 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 06 ~Keluarga~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~. Sebelumnya sering ngesub anime / drama jepang || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD || tolong bantu rate juga episode 1 nya yaa~ 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 05 ~Tidak Masalah Jika Kamu Tidak Mencintaiku~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~. Sebelumnya sering ngesub anime / drama jepang || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD 
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 04 ~Mendekat~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~. Sebelumnya sering ngesub anime / drama jepang || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD  
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 03 ~Mendekat~   f4rdiyan
Subbed by f4rdiyan (Mahasiswa Fisioterapi). Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~. Sebelumnya sering ngesub anime / drama jepang || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD  
Indonesian 시를잊은그대에게 A Poem A Day - Episode 01   f4rdiyan
Mahasiswa Fisioterapi yang hobby ngesub. Btw ini drakor pertama yang saya sub dan pertama kali upload sub di subscene~ || Saya kasih catatan kaki sesuai dengan sepemahaman saya di dunia fisioterapi. || jangan lupa di rate ya.. XD 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E16 [END]—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode Terakhir II Terima kasih untuk yang sudah setia menggunakan subtitle saya. Maaf jika banyak kesalahan dalam menerjemahkan. See you, Lee Joon Hyuk. See you, Jang Dong Yoon. Semoga keduanya segera dapat proyek bagus. II Besok sudah puasa, jadi mari sama-sama saling memaafkan. Selamat menunaikan ibadah Ramadhan bagi yang menjalankan II 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E15—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 15 II I Love You, Mom.... 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E14—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day episode 14 II Pengen nyanyiin lagunya Glenn Fredly, deh. "Tuhan bila masih ku diberi kesempatan, izinkan aku untuk mencintainya. Namun bila waktuku telah habis dengannya, biar cinta hidup sekali ini saja." II Bercanda~~ anyway, enjoy. 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E13—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 13 II "Dia bukanlah senior ataupun atasanku. Dia gadis yang aku sukai." - Shin Min Ho II 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E12—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day episode 12 II Hayooo~~ siapa yang kapalnya karam & hatinya patah semalam? 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E11—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day episode 11 II Fix... fix... fix... jadi baperin #Reply1988 lagi, 'kan! 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E10—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 10 II Wahai yang dahulu berada di #TeamJunghwan zaman Reply 1988, siapin hatinya. Mereka mulai ngomong soal timing-timing lagi. Hahaha~~ 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E09—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 09. 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E08—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day / You Who Forgot Poetry Episode 08. II U~u... merasa kapal akan karam :( 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E07—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day episode 07.  
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E06—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 06 II Healing banget nonton episode ini. Sukaaa.... 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E05—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 05 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E04—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day Episode 04 by Ayra. Enjoy. 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E03—Ayra   Writer_Ayra
Episode 03. #TeamYeJaeWook garis keras. Sorry, Shin Min Ho :) Dan tolong ya, kepada fellow subber, kalau memang mau menerjemahkan manual, ya manual dari awal. 100% usaha sendiri. Jangan mencomot sedikitpun dari subtitle saya. Tolong sama-sama menghargai. Thanks.  
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E02—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day / You Who Forgot Poetry terjemah manual episode 02 oleh Ayra. Btw, di teks Inggris asli dari DramaFever kan semua profesi di drama ini disebut Dokter, tapi akhirnya saya memilih penggunaan Seonsaengnim, karena Fisioterapis, Radiografer tidak disebut Dokter di dunia nyata dan mereka keberatan jika ada yang melakukannya. Terima kasih. Enjoy. 
Indonesian 시를 잊은 그대에게—You.Who.Forgot.Poetry—E01—Ayra   Writer_Ayra
A Poem A Day / You Who Forgot Poetry Episode 01 by Ayra. Terjemah manual dengan beberapa improvisasi (*saya tambahkan pengertian medis semampu saya). Puisi-puisi di drama ini bagus dan memotivasi banget. Worth to watch.  
Indonesian You Who Forgot Poetry(시를 잊은 그대에게)-E01   eldorado94
A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게) E01 
Indonesian A.Poem.a.Day.E12   Anonymous
Ep. 12 [DramaFever Ver.] , Selamat menonton, Jangan lupa di rate ya 
Indonesian A.Poem.a.Day.E10   PomPom_Sub
Dunialayartv.blogspot.co.id 
Indonesian A.Poem.a.Day.E09   PomPom_Sub
Enjoy Guys 
Indonesian A.Poem.a.Day.E08   PomPom_Sub
Jangan Lupa Reating Follow Instagram : Tiyo20_ 
Indonesian A.Poem.a.Day.E07   PomPom_Sub
Jangan Lupa Reating Follow Instagram : Tiyo20_ 
Indonesian A.Poem.a.Day.E06   PomPom_Sub
Jangan Lupa Reating Follow Instagram : Tiyo20_ 
Indonesian A.Poem.a.Day.E05   PomPom_Sub
Jangan Lupa Reating Follow Instagram : Tiyo20_ 
Indonesian A.Poem.a.Day.E04   PomPom_Sub
Enjoy Guys 
Indonesian A.Poem.a.Day.E03   PomPom_Sub
Enjoy Guys 
Indonesian A.Poem.a.Day.E02   PomPom_Sub
Enjoy guys.. Follow Ig: Tiyo20_ 
Indonesian A.Poem.a.Day.E01 2018   PomPom_Sub
Enjoy Guys 
Indonesian A Poem A Day E01. All Version   FikramRamadhani
Diterjemahkan oleh: Mako-Ramss || Enjoy for watching !! | Jangan lupa follow Tw : @fikram_Rm Ig & Fb : @fikram ramadhani Jika ada kata yang kurang pas silahkan diedit tapi jangan menghilangkan kredit. "Bagiku Dia tetaplah seorang dokter, Cry Baby Woo Bo Young" 
Indonesian a Poem a Day COMPLETE SUB 1-16END   FitryDLuffy
THIS SUB IS FROM Writer_ayra 
Indonesian A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게) ep.02   AnitJeon
Subtitles by Dramafever, Translates by AnitJeon, A Poem A Day ep.02 Maaf atas keterlambatan update-nya karena dibuat secara manual jadi saya harus bolak-balik merevisi.. agar tidak banyak kesalahan pengetikan seperti pada ep.01 setelah saya periksa ternyata masih ada yang terlewat atau typo.. InSyaa Allah ep.01 akan saya revisi kembali jika ada waktu.. Terimakasih sudah menggunakan sub saya.. jangan lupa Vote dan Comment-nya ya....^_^ 
Indonesian A Poem A Day (You Who Forgot Poetry / Shireul Izeun Geudaeege / 시를 잊은 그대에게 ) ep.01   AnitJeon
Subtitles by Dramafever, Translates by AnitJeon, A Poem A Day ep.01 Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengetikan karena saya men-translate secara manual. 
Italian 09   Crosszeria
 
Spanish 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E06-16.FIN.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E05.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E04.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E03.NEXT.DF   akirasendo
[DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E02.NEXT.DF   akirasendo
DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish 시를 잊은 그대에게.A.Poem.A.Day.E01.NEXT.DF   akirasendo
DF] Synced AkiraSendo Version in NEXT https://descargasdoramas.wordpress.com/  
Spanish A poem a day_01-16END   MinYoonGi
Sin escenas repetidas 
Spanish A Poem a Day_01-14_SUB ESPAÑOL   MinYoonGi
Subtitulo traducido, mejorado y sincronizado. Las escenas que se repiten en el drama han sido eliminadas en estos subtitulos.