صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,000 --> 00:00:14,800
Subtitle oleh
<font color="#ff8000">Fahmi</font><font color="#808080">Fam</font>

2
00:00:14,824 --> 00:00:18,924
IDFL™ SubsCrew

3
00:00:19,102 --> 00:00:23,432
<i>Setelah mengalami kesakitan
selama 10.000 tahun,</i>

4
00:00:23,432 --> 00:00:27,152
<i>...aku mati?</i>

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 5:58 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (21,024 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 101 users
  • Voted as Good by: 101 users
  • Downloads: 64,527