صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,750 --> 00:00:04,240
<i>[Hwayugi]</i>

2
00:00:05,730 --> 00:00:09,620
<i>[Lee Seung Gi, Cha Seung Won]</i>

3
00:00:10,190 --> 00:00:13,760
<i>[Oh Yeon Seo, Lee Hong Gi]</i>

4
00:00:15,560 --> 00:00:22,120
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

5
00:00:22,740 --> 00:00:27,069

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/14/2018 12:06 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 30.000
  • Files: 1 (23,575 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 208