صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:18,838 --> 00:00:23,168
<i>Did I endure all 10,000 years of pain?</i>

2
00:00:23,168 --> 00:00:26,888
<i>Am I dead?</i>

3
00:00:26,888 --> 00:00:30,738
Ma Wang? Ma Wang!

4
00:00:30,738 --> 00:00:33,808
<i>The thug is calling me,</i>

5
00:00:33,808 --> 00:00:39,098
<i>Why am I hearing that nutjob's voice after dying?</i>

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/13/2018 2:42 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (22,122 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 1 users
  • Voted as Good by: 1 users
  • Downloads: 989