صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:23,840 --> 00:00:25,690
Die!

2
00:00:34,630 --> 00:00:38,620
Stop it! Stop!

3
00:00:38,620 --> 00:00:41,960
Don't! Stop, Son Oh Gong!

4
00:00:41,960 --> 00:00:44,090
Don't!

5
00:00:44,090 --> 00:00:46,060
Don't!

6
00:00:56,450 --> 00:01:00,510
<i>? It was probably destiny ?</i>

7
00:01:01,350 --> 00:01:07,460

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/5/2018 7:53 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (20,765 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 298