صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:01,050 --> 00:00:03,900
<i>[Hwayugi]</i>

2
00:00:05,690 --> 00:00:09,900
<i>[Lee Seung Gi, Cha Seung Won]</i>

3
00:00:10,780 --> 00:00:15,010
<i>[Oh Yeon Seo, Lee Hong Gi]</i>

4
00:00:16,740 --> 00:00:21,780
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

5
00:00:34,090 --> 00:00:43,670
Activated.

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/4/2018 6:26 PM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (43,888 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 157