صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:01,293 --> 00:00:05,289
<i>[A.Korean.Odyssey.11]</i>

2
7
00:00:06,935 --> 00:00:12,005
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

3
11
00:00:12,845 --> 00:00:15,975
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:16,271 --> 00:00:20,271
<i>subtitles brought to you by
The Monkey Minions @ Viki 96%</i>

5
20

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 2/4/2018 3:10 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,116 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 7 users
  • Voted as Good by: 7 users
  • Downloads: 4,308