صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,600 --> 00:00:00,600
Edited at https://subtitletools.com

2
00:00:13,097 --> 00:00:15,389
<i>[A.Korean.Odyssey.10]</i>

3
00:00:17,035 --> 00:00:20,105
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

4
00:00:19,945 --> 00:00:22,075
<i>[Enjoy]</i>

5
00:00:23,371 --> 00:00:28,371
<i>subtitles brought to you by

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/31/2018 6:48 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (22,346 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 54