صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:20,604 --> 00:00:22,639
<i>[Episode 9]</i>

2
00:00:58,809 --> 00:01:03,613
<i>How is this happening with that guy?</i>

3
00:01:08,585 --> 00:01:13,323
<i>When the bell rang, he was there,</i>

4
00:01:15,325 --> 00:01:18,061
<i>Soulmate?</i>

5
00:01:18,895 --> 00:01:22,999
<i>Is he really my destined husband?</i>

6

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/28/2018 7:41 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (20,456 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 101