صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:00,560 --> 00:00:03,800
<i>[Hwayugi]</i>

2
00:00:04,960 --> 00:00:09,070
<i>[Lee Seung Gi, Cha Seung Won]</i>

3
00:00:09,900 --> 00:00:13,340
<i>[Oh Yeon Seo, Lee Hong Gi]</i>

4
00:00:14,410 --> 00:00:21,280
<i>Timing and زیرنویس brought to you by
The Monkey Minions @ Viki</i>

5
00:00:24,080 --> 00:00:26,110

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/28/2018 7:08 AM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (20,287 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 242