صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:11,660 --> 00:00:13,530
<i>[Episode 8]</i>

2
00:00:13,530 --> 00:00:15,330
<i>Wow, is that for real?</i>

3
00:00:15,370 --> 00:00:17,670
<i>Cool! That's amazing!</i>

4
00:00:20,940 --> 00:00:23,710
<i>Hyung, can you let me try it once?</i>

5
00:00:24,940 --> 00:00:27,950
<i>Just once. Please let me try it once.</i>

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/22/2018 8:52 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,219 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 4 users
  • Voted as Good by: 4 users
  • Downloads: 1,252