صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:04,670 --> 00:00:11,070
<b><i>[Hwayugi]</i></b>
<i>Timing and زیرنویس brought to you by The Monkey Minions @ Viki</i>

2
00:00:11,670 --> 00:00:13,520
<i>[Episode 8]</i>

3
00:00:13,520 --> 00:00:15,330
<i>Wow, is that for real?</i>

4
00:00:15,350 --> 00:00:17,650
<i>Cool! That's amazing!</i>

5

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/22/2018 8:36 PM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (24,472 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 11 users
  • Voted as Good by: 11 users
  • Downloads: 12,296