صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:12,690 --> 00:00:15,020
<i>[Episode 7]</i>

2
00:00:17,110 --> 00:00:20,450
Hyungnim, have some ginseng,

3
00:00:20,450 --> 00:00:23,560
- It will help with your cold,
- Yes,

4
00:00:23,560 --> 00:00:25,050
Cold?

5
00:00:25,050 --> 00:00:28,570
Yes, Hyungnim was in snow,

6
00:00:28,570 --> 00:00:31,950
Snow? It snowed today?

7

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/21/2018 3:19 AM  
  • Hearing Impaired: Yes
  • Foreign parts: No
  • Framerate: Not available
  • Files: 2 (44,952 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 337