صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:03,820 --> 00:00:11,570
<b><i>[Hwayugi]</i></b>
<i>Timing and زیرنویس brought to you by The Monkey Minions @ Viki</i>

2
00:00:12,640 --> 00:00:14,970
<i>[Episode 7]</i>

3
00:00:17,060 --> 00:00:20,400
Hyungnim, have some ginseng.

4
00:00:20,400 --> 00:00:23,510
- It will help with your cold.
- Yes.

5
00:00:23,510 --> 00:00:25,000

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/21/2018 3:08 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 29.970
  • Files: 1 (22,697 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 11 users
  • Voted as Good by: 11 users
  • Downloads: 9,693