صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
3
00:00:00,301 --> 00:00:02,297
<i>[A.Korean.Odyssey.07]</i>

2
7
00:00:03,960 --> 00:00:07,030
<b><i>[Synced by sirmcfly]</i></b>

3
11
00:00:07,870 --> 00:00:09,000
<i>[Enjoy]</i>

4
15
00:00:10,296 --> 00:00:11,296
<i>subtitles brought to you by
The Monkey Minions @ Viki 100%</i>

5
20

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/21/2018 2:30 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: Yes
  • Framerate: Not available
  • Files: 1 (24,944 bytes)
  • ---------------------------------------
  • Rated: 10/10 from 5 users
  • Voted as Good by: 5 users
  • Downloads: 6,923