صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:21,956 --> 00:00:23,541
EPISODE 6

2
00:00:50,568 --> 00:00:53,279
You just tasted Samjang's blood.
What are you going to do now?

3
00:00:58,742 --> 00:01:01,412
Samjang's fresh blood, flesh,
and bones are coming in.

4
00:01:01,954 --> 00:01:03,289
It's driving you crazy, right?

5
00:01:43,203 --> 00:01:46,874
I'm about to become a deity

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/20/2018 11:42 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 30.000
  • Files: 1 (26,316 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 140