صفحه در حال بارگذاری میباشد, لطفاً کمی صبر کنید ...


تبلیغات

A Korean Odyssey (Hwayugi / 화유기)

نمایش اطلاعات این فیلم در سایت Imdb

پیش نمایش زیرنویس :

1
00:00:20,788 --> 00:00:22,331
MODERN AND CONTEMPORARY
EXHIBIT HALL

2
00:00:22,414 --> 00:00:23,457
EPISODE 5

3
00:00:27,294 --> 00:00:31,757
LUCIFER ENTERTAINMENT CEO WOO HWI
DONATION CEREMONY OF 1930S FILM

4
00:00:34,218 --> 00:00:36,095
All right.

5
00:00:37,304 --> 00:00:38,305
Thank you.

6
00:00:39,723 --> 00:00:41,684
- Thank you.
- Thank you.

مشخصات زیرنویس:

  • Online: 1/20/2018 11:42 AM  
  • Hearing Impaired: No
  • Foreign parts: No
  • Framerate: 30.000
  • Files: 1 (28,925 bytes)
  • ---------------------------------------
  • بدون امتیاز
  • Downloads: 161